ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์โดยหัวหน้าภาควิชา รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองหัวหน้าภาควิชา รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชา อ.ดร.ณัฐเมธี เครือภูงา และ อ.อธิคุณ สุวรรณขันธ์ และคณะกายภาพบำบัด โดย รศ.ดร.กภ.จารกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดี ผศ.ดร.กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล ได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

โดยในด้านการวิจัยได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำทรัพยากรและองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์เพื่อการประยุกต์และต่อยอด รวมทั้งแผนการทำงานระหว่างบุคลากรและการสนับสนุนจากทั้งสองหน่วยงานในการทำงานวิจัยร่วมกัน ส่วนในด้านการเรียนการสอนนั้น ได้มีการหารือในแง่การศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เครดิตภาพ: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: อ.ดร.ณัฐเมธี เครือภูงา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล