ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินการศึกษา
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

Apply Today!

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
——————————————–

ชื่อภาษาไทย :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
ชื่อภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
ชื่อย่อ    :   วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   :   Master of Science (Anatomy and Structural Biology)
ชื่อย่อ    :   M.Sc. (Anatomy and Structural Biology)
๓.๑. สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๓.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และการสอบสัมภาษณ์
การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒ ปี
๖.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time)
๖.๒ จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
๗.๑ การวัดผล
การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th)
๗.๒ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
๗.๒.๑ ต้องศึกษารายวิชาไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๗.๒.๒ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒.๓ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒.๔ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๗.๒.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
Download มคอ.2 


รายวิชา : ระดับปริญญาโท

รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาโท
๑.หมวดวิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
SCAN 523 Structure and Development of Human Body
วทกว ๕๒๑ การชำแหละทางมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์ ๒(๐-๖-๓)
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissues
วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 613 Seminar in Anatomy and Structural Biology I
วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 614 Seminar in Anatomy and Structural Biology II
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)
SCID 500 Cell and Molecular Biology
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCID 518 Generic Skills in Science Research
๒. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
บฑคร ๖๑๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)
GRID 612 Cell and Molecular Biology
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 531 Microcomputer Applications
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 532 Computer Programming
วทคร ๕๓๓ การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 533 Word Processing and Presentation Applications for Research
วทคร ๕๓๔ การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 534 Spread Sheet Application for Research
วทคร ๕๓๕ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 535 Database Management for Research
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ ๓(๓-๐-๖)
SCID 503 Systemic Bioscience
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ๒(๒-๐-๔)
SCID 506 Concepts for Molecular Bioscience
วทคร ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 507 Microscopic Techniques
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี ๑(๐-๒-๑)
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร ๑(๐-๒-๑)
SCID 509 Sepqration Techniques
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑(๐-๒-๑)
SCID 510 Immunological Methods
วทคร ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน ๑(๐-๒-๑)
SCID 511 Gene Technology
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖)
SCID 516 Biostatistics
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม ๓(๒-๓-๕)
SCBT 502 Recombinant DNA Technology
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology
วทกว ๖๐๗ ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง ๒(๑-๒-๕)
SCAN 607 Advanced Microscopy and Structural Biology
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐)
SCAN 698 Thesis


แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท

แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)
SCID 500 Cell and Molecular Biology
ชั้นปีที่ ๑
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCID 518 Generic Skills in Science Research
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
SCAN 523 Human Structure and Development
วทกว ๕๒๑ การชำแหละมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์์ ๒(๐-๖-๓)
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection
วิชาเลือก
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissues
วิชาเลือก ๑๐
ชั้นปี ๒
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 613 Seminar in Anatomy and Structural Biology I
วทกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)
SCAN 698 Thesis
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 614 Seminar in Anatomy and Structural Biology II
วทกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)
SCAN 698 Thesis