คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง, พ.บ., อาจารย์ 
ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
ตำแหน่ง : Lecturer
การศึกษา :

M.D. (Mahidol University)

  Diploma of Thai Board of Pathology in Anatomic Pathology
ความรู้ความชำนาญ : Human anatomical pathology
  Diagnostic immunohistochemistry in muscular dystrophy
    and inflammatory myopathy  
  C. elegans as a model organism  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : AN107  
  โทรศัพท์ : (662) 201 5423  
  อีเมล์ : chinnawut.sur@mahidol.ac.th  
FULL CV        
Research Interest : Human anatomical pathology  
  Formalin-fixed paraffin-embedded muscle tissue for  
    diagnostic immunohistochemistry of muscular dystrophy  
    and inflammatory myopathy  
Education :    
2009 M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
2015

Diploma of Thai Board of

Thai Medical Council
  Pathology in Anatomic  
  Pathology  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: