คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับนุน

ชื่อ-สกุล : กุลธิดา ชัยธีระยานนท์, ปร.ด., รองศาสตราจารย์
กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
ตำแหน่ง : Associate Professor, Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ : Molecular biology and vaccine development of liver fluke
  Antioxidant enzymes of liver fluke
  Molecular biology of cancer
  Natural compounds for anti-cancer and neuroprotection  
       
Research Interest: Study on mechanisms of natural compounds to overcome  
    cancers neurodegenerative and infectious diseases,  
  Vaccine and immunodiagnosis developments against liver fluke
     
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B110  
  ห้องปฏิบัติการ : B101  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5405  
  อีเมลล์ : kulathida.cha@mahidol.ac.th  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: