สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล : ลัดดาวัลย์ บัวเทศ ลัดดาวัลย์ บัวเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ติดต่อ : ภาควิชา : กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  ห้อง : B 106
  โทร : 02 201 5402
  E-Mail : laddawan.bua@mahidol.ac.th