สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล: มยุรฉัตร สอาดฤทธิ์ มยุรฉัตร สอาดฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ : ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  ห้อง SC3 - 204 ศาลายา
  โทร : 02 441 9820 ต่อ 1217
  E-Mail : mayurachat.saa@mahidol.ac.th