คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: มนสิชา สมฤทธิ์ มนสิชา สมฤทธิ์
ตำแหน่ง: Lecturer, Dr.
การศึกษา: Ph.D. (Mahidol University)
   
ความรู้ความชำนาญ: Structure and the domains of aquatic viruses involved in host cell interactions
  Production of viral peptides as specific agents against infection  
  Viral infection and trafficking pathways of aquatic viruses  
  Development of virus-like particles as nano-containers and immunological stimulators
  Host-pathogen glyco-dependent interactions
  Development of infection-blocking agents derived from synthesized or purified glycans
     
ติดต่อ: ภาควิชา: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้องทำงาน: AN1 - 105, โทร.: +66 2201 5422  
  ห้อง Lab: AN102 - 104, โทร: +66 2201 5425-6  
  Fax: +66 2354 7168  
  E-Mail: monsicha.som@mahidol.ac.th  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: