สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล: นฤพล ใจบุญ นฤพล ใจบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
ติดต่อ : ภาควิชา : กายวิภาคศาสตร์
  ห้อง : AN2 - 102
  โทร : 02 201 5398
  อีเมล์ : naruepol.jai@mahidol.ac.th