คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : นพพร จงกมลวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร จงกมลวิวัฒน์
ตำแหน่ง : Assistant Professor Dr.
     
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ห้อง : AN1 - 103
  โทรศัพท์ : +66 2201 5421
  อีเมล์ : nopporn.jon@mahidol.ac.th
     
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)