คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์ ธนพงศ์ เครื่องคำ
ตำแหน่ง : Teacher Assistant
     
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ห้อง : AN1 - 103
  โทรศัพท์ : +66 2201 5421
  อีเมล์ : pannawat.tre@mahidol.ac.th
     
การศึกษา :    
2016 M.D. (Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University)