คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช, พ.บ., Ph.D., รองศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
ตำแหน่ง : Associate Professor, Dr.
การศึกษา : Ph.D. (The University of Edinburgh), UK
ความรู้ความชำนาญ : Neurodegenerative diseases
    - Research in Parkinson's disease models
  Neurotoxicity
  Application of artificial neural networks  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B128   
  ห้องปฏิบัติการ : AN 106  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5413 แฟ็กซ์ : (66 2) 354 7168  
  อีเมล์ : permphan.dha@mahidol.ac.th  
RESEARCH PUBLICATIONS: