คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ, ปร.ด., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ
ตำแหน่ง : Assistant Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ : Reproductive biology of shrimp and other aquatic
    animals : cell structures and biological functions
  Signal transduction
  Sperm-egg interaction   
  Molecular enzymology   
  Hormonal manipulation   
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : AN109  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5428  
  อีเมล์ : rapeepun.van@mahidol.ac.th  
RESEARCH PUBLICATIONS: