สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล : รื่นฤทัย แก้วปึ สินีนาฏ ทรงคุ้มครอง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์
  โทร 0 2201 5398
  ห้อง B 101
  E-Mail: moowannus@gmail.com