คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : สิทธิพล อินทรพัฒน์, Ph.D.,อาจารย์ สิทธิพล อินทรพัฒน์
ตำแหน่ง : Lecturer, Dr.
การศึกษา : Ph.D. (University College London), UK
ความรู้ความชำนาญ :  Developmental Biology
    (gonadal development of avian and mammals)
  Stem Cell Biology (pluripotent embryonic germ cells and
    germline stem cells)  
  Reproductive and Developmental Toxicology  
    (endocrine disruption and teratology)  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B128  
  โทรศัพท์ : 66 2201-5413  
  อีเมล์ :  sittipon.int@mahidol.ac.th  
FULL CV    
Research Interest : Developmental & Reproductive Toxicology (endocrine disruption & teratology)
  Stem Cell Biology (embryonic germ cells & germline stem cells)
Education :        
Year Degree Place
2012 Ph.D. (Developmental Biology and University College London, UK.
  Stem Cell Biology)    
Work Experiences and Training:                                 
Year  Detail
2010-2011 Teaching assistant at Department of Cell and Developmental Biology, University
  College London, UK.
     
GRANT AND FELLOWSHIP SUPPORT:
New Researcher Grant Mahidol University 2014
 
RESEARCH PUBLICATIONS: