คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา, ปร.ด., รองศาสตราจารย์
สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ตำแหน่ง : Associate Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ : Reproductive biology of shrimp and aquatic animals
  Homeostasis and immunology of aquatic animals
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ห้อง : B108A  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5403  
  อีเมล์ : somluk.asu@mahidol.ac.th  
RESEARCH PUBLICATIONS: