คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์, Ph.D.,อาจารย์
สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์
ตำแหน่ง : Lecturer
การศึกษา : Ph.D. (University of Southern California), USA
ความรู้ความชำนาญ :   Cell-to-Cell Communication in Development and Diseases
The use of genetic engineered mouse model for
  Biomedical Research
Cellular and Molecular Mechanism of organ injuries  
in vivo Function of Tgf-β Superfamily Signaling  
ติดต่อ : ภาควิชา: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง: AN 107  
  ห้องปฏิบัติการ: B 113  
  โทรศัพท์: 02-201-5423 (office),081-910-5036 (mobile)  
  อีเมล์:  somyoth.sri@mahidol.ac.th  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: