คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : ธนพงศ์ เครื่องคำ, ปร.ด., อาจารย์ ธนพงศ์ เครื่องคำ
ตำแหน่ง : Lecturer, Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ : Histology
  Immunohistochemitry
  Whole-mount fluorescent
in situ hybridization
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : AN1 - 107  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5422  
  อีเมล์ : thanapong.kru@mahidol.ac.th  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: