คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : ธันยาภรณ์ เสนารายณ์, ปร.ด., อาจารย์ ธัญญาภรณ์ เสนารายณ์
ตำแหน่ง : Lecturer, Dr.
   
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ห้อง : AN1 - 109
  โทรศัพท์ : 0 2201 5428
  อีเมล์ : thanyaporn.sen@mahidol.ac.th  
     
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)