สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สุกล : วราภรณ์ บุญเพชร วราภรณ์ บุญเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ : ภาควิชา : กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  ห้อง : B106
  โทร :0 2201 5447
  E-Mail : waraporn.bun@mahidol.ac.th