คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : วัฒนา วีรชาติยานุกูล, ปร.ด., รองศาสตราจารย์ วัฒนา วีรชาติยานุกูล
ตำแหน่ง : Associate Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
Expertise : Gamete biology of aquatic animals and mammals
  "Raft" membrane and molecular interaction of gametes
  Factors involved in sperm maturation and capacitation
    and the related signal transduction  
  Endocrine manipulation to enhance reproductive  
    function in aquatic animals  
  Protein cages designed from viral capsid proteins  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B120  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5410  
  อีเมล์ : wattana.wee@mahidol.ac.th  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: