เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวิทยากษีณานุสรณ์ 63 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรที่ได้เกษียณอายุงานในปี 2563 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ช่วงบ่ายเป็นการแสดงวิดิทัศน์ของผู้เกษียณฯ และพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณอาจารย์ บุคลากรทุก ๆ ท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อคณะวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีบุคลากรเกษียณอายุงาน 2 ท่านคือ คุณวัชรา สัมโย และคุณศิริพร ผาสุข

ในพิธีฯ บุคลากรของภาควิชาฯและนักศึกษาปริญญาเอกร่วมกันจัดการแสดง 1 ชุด เพื่อมอบให้ผู้เกษียณฯ หลังเสร็จสิ้นพิธีในห้อง L01 แล้ว ผู้เกษียณอายุได้ลงมายังลานตึกกลม เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรร่วมมอบของที่ระลึกขอบคุณผู้เกษียณฯและถ่ายภาพร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาตยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้นำทีมอาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณผู้เกษียณฯทุกท่านด้วย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมจัดการแสดงในงานเกษียณอายุฯ (วิทยากษีณานุสรณ์ 63)

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เครดิตภาพ: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา คุณมานะ ไผ่มณี
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล