เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณแก่

  • รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธ์ ธรรมสโรช และคุณภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ ในวาระโอนย้ายที่ปฏิบัติงาน
  • คุณรินรฎา ปรีชาแสงจันทร์ วาระเกษียณอายุงาน
  • คุณนฤพล ใจบุญ และคุณสงกรานต์ คล้ายกลิ่น วาระไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงาน

ณ ตึกใบหยก สกาย ชั้น 82 บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และอบอุ่น

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล