สายสนับสนุน

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล: นรา เอี่ยมพินพันธ์ นรา เอี่ยมพินพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส2
ติดต่อ : ภาควิชา : กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  ห้อง SC3 - 204 ศาลายา
  โทร : 02 441 9820 ต่อ 1217
  E-Mail : nara.aim@mahidol.ac.th