ติดต่อ :

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์: (+66) (0)2201 5402
โทรสาร: (+66) (0)2354 7168
Email: wattana.wee@mahidol.ac.th

ตัวแทนนักศึกษา
โทรศัพท์: (+66) (0)2201 5426
โทรสาร: (+66) (0)2354 7168
Email: