บริการวิชาการ

Open House ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ มหิดล

                    เปิดประตู เปิดใจ เพื่อการสัมผัสเรียนรู้ใกล้ตัวที่สุด คือ ร่างกายของเรา โดยการมาร่วมงาน Open House ณ ห้องแลปกรอส (Gross Anatomy)

                    คุณมีความตั้งใจ มั่นคงแค่ไหนที่อยากเรียนเป็นหมอ หรือเกี่ยวกับการแพทย์อื่น ๆ บัดนี้กลุ่มผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา กำลังรอให้พวกคุณมาเป็นลูกศิษย์ หรือมาสอบถามกับลูกศิษย์ของท่านก็ได้

                    ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นปรมาจารย์ผู้ไร้เสียงที่สามารถสอนนักศึกษาทำให้บรรดาลูกศิษย์ทุกคนมีความรู้ รู้ถูก รู้ผิด เกิดปัญญานำความรู้ถูกนี้ไปใช้อย่างมีจริยธรรมและมีคุณธรรมเฉกเช่นตัวอาจารย์เองที่บริจาคร่างหลังเสียชีวิตเป็นการเสียสละครั้งสุดท้าย เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไม่เลือกเขาเลือกเรา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาโครงสร้างของอวัยวะและความสัมพันธ์ของอวัยวะ ที่ประสานกันทำงานในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถศึกษาได้อย่างถ่องแท้จากตำราใดๆ เพื่อนักศึกษานำความรู้ทาง กายวิภาคศาสตร์ที่เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ใหญ่ ไปดูแลรักษาผู้ป่วยนับหมื่นนับแสนต่อไป