ข้อมูลหลักสูตร :

ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรี(หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย)สาขาวิทยาศาสตร์ เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชวิทยา, เทคนิคการแพทย์ , รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด, พยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป  ผู้สมัครที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ง แต่ 3.5 ขึ้นไป หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะสามารถสมัครเข้าเรียน ในระดับ ปริญญาเอกได้ทันที ผู้สมัครอื่นที่นอกเหนือจากนี้ อาจยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อขอรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนวิชาบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาความรู้ทั่วไป ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์รายวิชาที่ต้องศึกษาใน ระดับปริญญาโทและเอก

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา