แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท

รายวิชาระดับปริญญาโท | รายวิชาระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท | แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)  
SCID 500 Cell and Molecular Biology  
ชั้นปีที่ ๑
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร ๕๑๘  ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    ๑(๑-๐-๒)  
SCID 518  Generic Skills in Science Research    
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)  
SCAN 523 Human Structure and Development    
วทกว ๕๒๑ การชำแหละมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์์ ๒(๐-๖-๓)  
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection    
    วิชาเลือก
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทคร   ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์    ๑(๐-๒-๑)  
SCID   514 Animal Experimentation in Biomedical Research    
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)  
SCAN 502 Structural Neurobiology    
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)  
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissues    
    วิชาเลือก ๑๐
ชั้นปี ๒
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)  
SCAN 613 Seminar in Anatomy and Structural Biology I    
วทกว ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)  
SCAN 698 Thesis  
รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวนหน่วยกิต รวม
วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)  
SCAN 614 Seminar in Anatomy and Structural Biology II    
วทกว ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐)  
SCAN 698 Thesis