รายวิชา : ระดับปริญญาเอก

รายวิชาระดับปริญญาโท | รายวิชาระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท
| แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก

รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาเอก
๑.หมวดวิชาบังคับ 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology  
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience  
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l  
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll  
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll  
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science  
 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology  
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissue  
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology  
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience  
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l  
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll  
วทกว ๖๑๙ สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll  
 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology  
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
SCAN 523 Structure and Development of Human Body  
วทกว ๕๒๑ การชำเแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒(๐-๔-๒)
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection  
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissue  
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology  
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience  
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l  
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll  
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll  
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science  
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research  
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในกรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 518 Generic Skills in Science Research  
 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology  
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience  
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l  
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll  
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll  
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science  
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ ๓(๓-๐-๖)
SCID 503 Systemic Bioscience  
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research  
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในกรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 518 Generic Skills in Science Research  
๒.หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๗ ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง ๒(๑-๒-๕)
SCAN 607 Advanced Microscopy and Structural Biology  
วทกว ๖๒๐ หัวข้อคัดสรรประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 620 Selected Topics in Cellular Neuroscience  
วทกว ๖๒๑ หัวข้อหลักในชีววิทยาการเจริญเชิงบูรณาการ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 621 Essential Topics in Integrative Developmental Biology  
วทกว ๖๒๒ พัฒนาการของเอ็มบริโอมนุษย์ ๒(๒-๐-๔)
SCAN 622 Human Embryonic Development  
วทกว ๖๒๓ หัวข้อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 623 Selected Topics in Medical and Developmental Genetics  
วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ๒(๒-๐-๔)
SCID 506 Concepts of Moloecular Bioscience  
วทคร ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 507 Microscopic Techniques  
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี ๑(๐-๒-๑)
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques  
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร ๑(๐-๒-๑)
SCID 509 Separation Techniques  
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑(๐-๒-๑)
SCID 510 Immunological Methods  
วทคร ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน ๑(๐-๒-๑)
SCID 511 Gene Technology  
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 513 Animal Cell Culture Twchniques  
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖)
SCID 516 Biostatistics  
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 531 Microcomputer Applications  
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 532 Computer Programming  
วทคร ๕๓๓ การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 533 Word Processing and Presentation Applications for Research  
วทคร ๕๓๔ การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 534 Spread Sheet Application for Research  
วทคร ๕๓๕ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 535 Database Management for Research  
วทชค ๖๑๐ เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ ๒(๒-๐-๔)
SCBC 610 Modern metabolism  
วทชค ๖๑๑ วิธีปัจจุบันในการวิจัยทางชัวโมเลกุล ๑(๑-๐-๒)
SCBC 611 Current Protocols in Biomolecular Research  
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม ๓(๒-๓-๕)
SCBT 502 Recombinant DNA Technology  

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

๓.วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๔๘(๐-๑๔๔-๐)
SCAN 898 Dissertation  
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖(๐-๑๐๘-๐)
SCAN 699 Dissertation  
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘(๐-๑๔๔-๐)
SCAN 799 Dissertation