แผนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก

รายวิชาระดับปริญญาโท | รายวิชาระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท
| แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก

แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (คลิก)
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์ (คลิก)
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ (คลิก)
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (คลิก)
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ (คลิก)
 
แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต


วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต


วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
 
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต


รวม ๕ หน่วยกิต
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต
รวม ๖ หน่วยกิต

วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)รวม ๙ หน่วยกิต


วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
 
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒


วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต


รวม ๖ หน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
รวม ๑๐ หน่วยกิต


วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๑๑ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต


วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
 
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัย ๑(๑-๐-๒)
ทางวิทยาศาสตร์
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการ ของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
วทกว ๕๒๑ การชาแหละมหกายวิภาคศาสตร์ มนุษย์ ๒(๐-๔-๓)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิตรวม ๑๑ หน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์
และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

รวม ๑๐ หน่วยกิตวทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้าน กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทาง ๑(๑-๐-๒)
ประสาทวิทยาศาสตร์
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ / โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)


รวม ๘ หน่วยกิต


วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
 
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒


วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการ ของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
วทกว ๕๒๑ การชาแหละมหกายวิภาคศาสตร์ มนุษย์ ๒(๐-๔-๓)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิตรวม ๑๑ หน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
รวม ๑๐ หน่วยกิต


วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้าน กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ / โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)


รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)


รวม ๘ หน่วยกิต


วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต