ที่ตั้งและแผนที่ :

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Google Map

แผนที่อาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์