ข้อมูลหลักสูตร : ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------

  ชื่อภาษาไทย :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
  ชื่อภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
      ชื่อย่อ    :   วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   :   Master of Science (Anatomy and Structural Biology)
      ชื่อย่อ    :   M.Sc. (Anatomy and Structural Biology)
  ๓.๑.


สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  ๓.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
    ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
    สมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และการสอบสัมภาษณ์
    การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  ๒ ปี
  ๖.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time)
  ๖.๒ จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
    หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
  ๗.๑ การวัดผล
    การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    (ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th)
  ๗.๒ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
  ๗.๒.๑ ต้องศึกษารายวิชาไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
  ๗.๒.๒ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
  ๗.๒.๓ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย
  ๗.๒.๔ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ๗.๒.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
    ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
    ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
 

Download มคอ.2