ประวัติภาควิชา :

                ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 1967 เพื่อการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์โดย Prof.Robert C. Holland
และทีมผู้สอน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Rockefeller เดิมที Prof. Holland สอนรายวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ที่ University of
Arkansas for Medical School (UAMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Holland ได้ชักชวนผู้ร่วมงานอีกสองคนมาเป็นทีมผู้สอน
รายวิชาหลักของกายวิภาคศาสตร์ด้วยคือ Prof.Vernon L.Yeager และ Prof.William P.CallahawIII นอกจากการเรียนการสอนแล้ว
ทีมของ Prof. Holland ได้สร้างฐานรากที่สำคัญของงานวิจัยให้กับภาควิชาอีกด้วย รวมถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติงานวิจัย การจัดหา
เครื่องมือการวิจัย การลงมือปฏิบัติงานวิจัย และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และพื้นฐานการวิจัยให้กับนักศึกษาบัณฑิตไทย
ในระดับปริญญาโทและเอกในช่วงปี คศ. 1967-1975                                                

               ซึ่งต่อมานักศึกษาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการเรียนการสอนของภาควิชาในลำดับ
ถัดมานั่นเอง กิจกรรมงานวิจัยเริ่มต้นที่สำคัญในขณะนั้นได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทและต่อมไร้ท่อของเซลล์ไฮโปรธาลามัส
โดย Prof. Holland การวิจัยเรื่องการเจริญเติบโตของกระดูก โดย Prof.Yeager และการวิจัยเกี่ยวกับจุลกายวิภาคของการย้อม
แอนติบอดี โดย Prof.Callahaw ซึ่งในขณะนั้นได้มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกสองคนคือ Dr. Hideo Nigoro และ Dr. Myra Smith
เข้ามาร่วมทำวิจัยภายใต้การดูแลของ Prof. Holland แสดงให้เห็นถึงการสร้างรากฐานการวิจัยอันแข็งแกร่งของภาควิชา
นับตั้งแต่นั้นการก่อตั้งภาควิชามาเมื่อห้าทศวรรษที่ผ่านมา และวัฒนธรรมการสอนร่วมกับการทำวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและจะถูกถ่ายทอดไปยังนักศึกษาบัณฑิตของภาควิชาต่อไปในอนาคต