ทุนวิจัย

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ชื่ออาจารย์

ชื่อองค์กรให้ทุน

ปีที่รับทุน

1. ศ.ประเสริฐ โศภน

ม.มหิดล (งบประมาณแผ่นดิน)

3 ปี (ตค.50-กย.53)

2. ศ.ยินดี กิติยานันท์

ม.มหิดล (งบประมาณแผ่นดิน)

ตค.50

3. ศ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล

ม.มหิดล

5 ปี (ตค.50)

4. รศ.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์

ม.มหิดล

1 ปี (พย.51-ตค.52)

5. ผศ.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

ม.มหิดล

4 ปี (ตค.50)

6. อ.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

1 ปี (เมย.-กย.52)

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ชื่ออาจารย์

ชื่อองค์กรให้ทุน

ปีที่รับทุน

1. ศ.ประเสริฐ โศภน

สกอ.

3 ปี

 

สกอ./ วช./ ม.มหิดล

3 ปี (มิย.52-มิย.55)

2. ศ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล

ศช.

5 ปี (กพ.50-มค.55)

 

สกว.

2 ปี (กพ.50-มค.52)

 

สกว.

3 ปี (พค.51-เมย.54)

 

สกอ.

2 ปี (พย.50-กย.52)

3. รศ.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์

สวทช.

1 ปี (มค.51-ธค.51)

 

วช.

1 ปี (มิย.51-พค.52)

 

วช.

1 ปี (ตค.51-กย.52)

4. รศ.วัฒน าวีรชาติยานุกูล

สวทช.

3 ปี (กค.49-มิย.52)

 

สกว.

3 ปี (พย.52-ตค.55)

5. ผศ.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

สกว.

3 ปี (มิย.51-พค.54)

6. อ.กุลธิดาชัย ธีระยานนท์

สกว.

3 ปี

7. อ.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

สกอ.-สกว.

2 ปี (มีค.52-กพ.54)