กล่าวต้อนรับ :

                มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานและพันธกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัย  ด้านวิชาการและการเรียนรู้ ด้านบริหารวิชาการและด้านความเป็นสากล พวกเราชาวกายวิภาค-คณะวิทย์ก็มีปณิธาณทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเวลายาวนานควบคู่กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว ในด้านวิชาการและการเรียนรู้ จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาแพทย์มาเป็นเวลานาน เราได้ปรับปรุงการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให้เป็นระบบ E-learning เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เป็นระบบออนไลน์ ในอนาคตอันใกล้นี้ เราคาดหวังที่จะใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัยของระบบถ่ายภาพและสังเคราะห์ภาพมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น อาทิเช่น ภาพถ่าย MRI หรือ CT-scan ทั้งนี้เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่สุดให้กับนักศึกษาของเราทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เท่าเทียมสากล และให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
                สำหรับพันธกิจด้านงานวิจัยและความเป็นสากล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียง และงานวิจัยที่โดดเด่นในหลายๆด้าน ที่มีเครือข่ายติดต่อทั้งภายในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยในสาขา 1) ชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิด 2) การค้นหายาและวัคซีนป้องกันโรคพยาธิ, ไข้เลือดออก และมะเร็ง 3) วิทยาศาสตร์ของระบบประสาท 4) ชีวโมเลกุลและเทคโนโลชีววิทยาของกุ้ง และ 5) ชีววิทยาของระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของสัตว์น้ำ เป็นต้น งานวิจัยในสาขาเหล่านี้มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่สำคัญของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกที่จะได้ฝึกฝนทักษะในศาสตร์การวิจัยต่างๆ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ภายใต้การสนันสนุนจากทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของสององค์กรหลักคือ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  ในปีที่ผ่านๆมา นักศึกษาในระดับปริญญาเอกของหลักสูตรเราได้ทุนในระดับปริญญาเอก (ที่มีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ) มากกว่า 70% นอกจากนี้ นักศึกษาในระดับปริญญาโทและนักศึกษาต่างชาติ ก็มีสิทธิในการรับทุนการสนับสนุนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล อีกด้วย
                ในด้านการบริการวิชาการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีการจัดกิจกกรรมต่างๆ ที่นำความรู้ด้านวิชาการมาเผยแพร่ออกสู่สังคม รวมถึงกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านวิชาการของหน่วยงานด้านการแพทย์ กิจกรรม “เปิดรั้วสู่คณะวิทยาศาสตร์” (open house) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปมากที่สุด ในทุกปีจะมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “เบื้องหน้าอาจารย์ใหญ่” ประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีให้แก่แพทย์ฝึกหัด หรือแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำทุกปี และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสัมมนาและประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของภาควิชาอาทิเช่น ในสาขาชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพของกุ้งทะเล, เทคโนโลยีการผสมและขนถ่ายตัวอ่อนในสัตว์เศรษฐกิจ และสาขาการตรวจวิเคราะห์ติดเชื้อพยาธิ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการวิจัยออกสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชา และสามารถติตต่อเราผ่านอีเมลล์ หรือเฟซบุ๊ค หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม