ข้อมูลหลักสูตร : ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง
 (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------

  ชื่อภาษาไทย :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Anatomy and Structural Biology (International Program)
       
  ชื่อภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
      ชื่อย่อ    :   ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   :   Doctor of Philosophy (Anatomy and Structural Biology)
      ชื่อย่อ    :   Ph.D. (Anatomy and Structural Biology)
       
  ๓.๑. แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ๓.๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์  พยาธิชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา
    จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ
  ๓.๑.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
  ๓.๑.๓ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ทั้งนี้ต้องปรากฏชื่อเป็นชื่อแรกในผลงาน
  ๓.๑.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓.๑.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
  ๓.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญาโท
  ๓.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากายวิภาคศาสตร์ พยาธิชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ
  ๓.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
  ๓.๒.๓ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ทั้งนี้ต้องปรากฏชื่อเป็นชื่อแรกในผลงาน
  ๓.๒.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓.๒.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
  ๓.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรี
  ๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
  ๓.๓.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
  ๓.๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓.๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
     
  ๔.๑ แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
    ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
  ๔.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และสาขากายวิภาคศาสตร์)
    ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
  ๔.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขาอื่นๆ)
    ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
  ๔.๔ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
    ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
  ๔.๕ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
    ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
       
  ๕.๑ การวัดผล
    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th)
  ๕.๒ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
  ๕.๒.๑ แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  - ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
  - ต้องทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต
  - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  - ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
  ๕.๒.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และสาขากายวิภาคศาสตร์)
  - ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
  - ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
    รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต
  - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  - ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
  ๕.๒.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขาอื่นๆ)
  - ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
  - ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
    รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๒  หน่วยกิต
  - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  - ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
  ๕.๒.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  - ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
  - ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
    รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่วยกิต
  - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  - ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
  ๕.๒.๕ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
  - ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
  - ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
    รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
  - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  - ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
   
 

Download มคอ.2