รายวิชา : ระดับปริญญาโท

รายวิชาระดับปริญญาโท | รายวิชาระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท
| แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก

รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาโท
๑.หมวดวิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology  
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
SCAN 523 Structure and Development of Human Body  
วทกว ๕๒๑ การชำแหละทางมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์ ๒(๐-๖-๓)
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection  
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissues  
วทกว ๖๑๓ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 613 Seminar in Anatomy and Structural Biology I  
วทกว ๖๑๔ สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 614 Seminar in Anatomy and Structural Biology II  
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)
SCID 500 Cell and Molecular Biology  
วทคร  ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์    ๑(๐-๒-๑)
SCID  514 Animal Experimentation in Biomedical Research  
วทคร ๕๑๘  ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    ๑(๑-๐-๒)
SCID 518  Generic Skills in Science Research  
๒. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
บฑคร ๖๑๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๓(๓-๐-๖)
GRID  612  Cell and Molecular Biology  
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 531 Microcomputer Applications  
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 532 Computer Programming  
วทคร ๕๓๓ การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 533 Word Processing and Presentation Applications for Research  
วทคร ๕๓๔ การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 534 Spread Sheet Application for Research  
วทคร ๕๓๕ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 535 Database Management for Research  
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ ๓(๓-๐-๖)
SCID 503 Systemic Bioscience  
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทคร ๕๐๖  หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ๒(๒-๐-๔)
SCID 506 Concepts for Molecular Bioscience  
วทคร ๕๐๗  เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ๑(๐-๒-๑)
SCID  507 Microscopic Techniques  
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี ๑(๐-๒-๑)
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques  
วทคร ๕๐๙  เทคนิคการแยกสาร ๑(๐-๒-๑)
SCID 509 Sepqration Techniques  
วทคร ๕๑๐  ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑(๐-๒-๑)
SCID 510 Immunological Methods  
วทคร ๕๑๑  เทคโนโลยีด้านยีน ๑(๐-๒-๑)
SCID  511 Gene Technology  
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ๑(๐-๒-๑)
SCID  513 Animal Cell Culture Techniques  
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖)
SCID 516 Biostatistics  
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม ๓(๒-๓-๕)
SCBT  502 Recombinant DNA Technology  
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology  
วทกว ๖๐๗ ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง ๒(๑-๒-๕)
SCAN  607 Advanced Microscopy and Structural Biology  
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN  615 Advanced Topics in Neuroscience  

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐)
SCAN 698 Thesis