กำหนดสอบ


กำหนดสอบ Qualifying Examination (oral examination)

วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล เวลา สถานที่
9 พฤศจิกายน 2558 นางสาวชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์ 13.00-16.00 น. B 107  
16 กันยายน 2558 นางสาวกุลวดี กาญจนะ 09.00-12.00 น. AN 202  
1 กันยายน 2558 Ms.Chen Ke 09.00-12.00 น. B 107  
26 สิงหาคม 2558 นางวสาวชูวดี ปริวัฒนากุล 09.00-12.00 น. AN 202  
2 มิถุนายน 2558 นางสาวอารดา ไชยมูล 09.00-12.00 น. AN 202  
28 พฤษภาคม 2558 นางสาวนิชาภา จันทร์ดี 13.00-16.00 น. AN 202  
8 พฤษภาคม 2558 นายธิตินันท์ กิติสิน 09.00-12.00 น. AN 202  
8 เมษายน 2558 นายณัฐเมธี เครือภูงา 09.00-12.00 น. B 107  
12 มีนาคม 2558 นายธนพล ลิ้มบุญเรือง 13.00-16.00 น. AN 202  
11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวปณิฐา ปานศรี 09.00-12.00 น. AN 202  
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดสอบ
Pre defense

วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล เวลา สถานที่  
3 สิงหาคม 2558 นางสาวบงกช ธุระธรรม 13.00-15.00 AN 202  
6 กรกฎาคม 2558 นายเพชรรัตน์ พานทอง 13.00-16.00 AN 202  
3 กรกฎาคม 2558 นางสาวชณุตพร สำเภานนท์ 13.00-16.00 น. AN 202  
1 กรกฎาคม 2558 นางสาวมนสิชา สมฤทธิ์ 13.00-16.00 น. AN 202  
17 มิถุนายน 2558 นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฉวีบริสุทธิ์ 09.00-12.00 น. AN 202  
15 มิถุนายน 2558 นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม 13.00-16.00 น. AN 202  
6 พฤษภาคม 2558 นายอรรถบุญ วัฒน์ธรรมาวุธ 10.00-12.00 น. AN 202


กำหนดสอบ Defense
วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล เวลา สถานที่  
27 พฤศจิกายน 2558 นายชิตติพงษ์ ทิพยบรรจง 09.00-12.00 AN 202  
30 ตุลาคม 2558 นางสาววิไลรัตน์ กันควร 13.00-17.00 AN 202  
4 สิงหาคม 2558 นางสาวบงกช ธุระธรรม 13.00-16.00 น. AN 202  
13 กรกฎาคม 2558 นางสาวชนุตพร สำเภานนท์ 13.00-17.00 น. AN 202  
10 กรกฏาคม 2558 นางสาวมนสิชา สมฤทธิ์ 09.00-12.00 น. AN 202  
7 กรกฎาคม 2558 นายเพชรรัตน์ พานทอง 03.00-16.00 น. AN 202  
30 มิถุนายน 2558 นางสาวนิตติญา นนทันหา 13.00-16.00 น. AN 202  
22 มิถุนายน 2558 Ms. Thiri Nwe 09.00-12.00 น. B 107  
18 มิถุนายน 2558 นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฉวีบริสุทธิ์ 09.00-12.00 น. AN 202  
17 มิถุนายน 2558 นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม 13.00-17.00 น. AN 202  
16 มิถุนายน 2558 นางสาวกันตา ปรานวีระไพบูลย์ 09.00-12.00 น. AN 202  
26 พฤษภาคม 2558 นางสาวนันทาวดี บุญศรี 09.00-12.00 น. B107  
12 พฤษภาคม 2558 Mrs. Tin Tin Aung 09.00-12.00 น. B107  
11 พฤษภาคม 2558 นายอรรถบุญ วัฒน์ธรรมาวุธ 09.00-12.00 น. AN 202  
รายละเอียดเพิ่มเติม