โครงการนี้เปิดโอกาสให้สถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเพื่อเปิดการฝึกอบรมวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเกิดความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการก่อนปฏิบัติงานในคนไข้จริง ด้วยอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย


ตัวอย่าง โครงการที่ผ่านมา


ท่านที่สนใจบริการวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธุรการของภาควิชาฯ โทร 02 201 5402