เมื่อบริจาคเงินเสร็จแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการบริจาค E-Donation ด้านล่างนี้

สามารถ Scan QR code หรือ คลิก Link แบบฟอร์มสำหรับแจ้งข้อมูลการบริจาค E-Donation (คลิกที่นี่)

หมายเหตุ ต้อง Login Gmail ก่อนกรอกข้อมูล เนื่องจากแบบฟอร์มมีการ upload file สำเนา (Slip) การโอนเงิน

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ในชื่อตนเอง กรุณา scan QR CODE บริจาคเงิน ด้านล่างนี้

e-donation-qr-code

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ในชื่อบุคคลอื่น หรือ ในนามบริษัทฯ กรุณา scan QR CODE แม่มณี ด้านล่างนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านความกตัญญู

อ่านรายละเอียด

ผู้ควบคุมข้อมูล

  1. รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  2. ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวบรวมและสรุปเป็นรายวัน/รายเดือน เพื่อแจ้งยอดการบริจาคผ่าน E-Donation ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ส่งให้ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบข้อมูลต่อไป
– นางวราภรณ์ บุญเพชร ตำแหน่ง เลขาภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผู้บริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
– ว่าที่ ร.อ. นเรศ จันทรังสิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
(มีการ Update ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่ม เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2565 เวลา 15:55 น.)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

  1. การแจ้งข้อมูลการบริจาค E-Donation ครั้งนี้ จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จำนวนเงินที่บริจาค สำเนา (Slip) การโอนเงิน Email ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  2. เมื่อกดส่ง (Submit) ข้อมูล Google Form จะส่งสำเนาการแจ้งข้อมูลการบริจาค E-Donation ให้ท่านทาง Email แบบอัตโนมัติ
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลในข้อที่ 1 จะถูกรวบรวมและสรุปเป็นรายวัน/รายเดือน เพื่อแจ้งยอดการบริจาคผ่าน E-Donation ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ส่งให้ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบข้อมูลต่อไป

อ้างถึง Link: ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

ระบบ e-Donation คืออะไร?

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับข้อมูลการรับบริจาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร
อ่านรายละเอียด

บริจาคผ่าน QR Code อย่างไรได้ลดหย่อนภาษี

แค่สแกน QR Code เพิ่มความสะดวก อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ลดหย่อนภาษี
อ่านรายละเอียด

Q&A คำถาม-คำตอบ

รวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
อ่านรายละเอียด