โครงการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับสถาบันภายนอก (Body donation and cadaver preparation program for external institutions) เป็นโครงการภายใต้ SI10 : สร้างกลไกแสวงหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โครงการบริการวิชาการ และบริการรับทําวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์​เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : นวัตกรรมเพื่อประเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่สองรูปแบบ ได้แก่ ร่างอาจารย์ใหญ่แบบดองด้วยน้ำยารักษาสภาพแบบฟอร์มาลิน และแบบ Thiel ที่มีฟอร์มาลินต่ำ สถาบันภายนอกที่สนใจใช้ร่างอาจารย์ใหญ่สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่