การให้บริการ IT ผ่านช่องทาง ON-LINE

1. IT consultant: บริการแนะนำ/แก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2. Software support: บริการแนะนำการติดตั้ง/ใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIT)

Software Download Centre (INTRANET)
คู่มือ (Manual) การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ

ช่องทางการให้บริการ (Service channels)

1. LINE

LINE

2. AnyDesk

AnyDesk

ผู้มีสิทธิรับบริการ (Eligible users):

นักศึกษาและบุคลากร (ปัจจุบัน) สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Current staffs and students in the Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University

ฝ่ายช่วยเหลือด้าน IT (IT helpdesk):

ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Acting Capt. Naret Chantharangsikul, Position: Computer Technical Officer, Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University

ช่องทางการติดต่อ (Contact channel) LINE: นเรศ

LINE

นักศึกษาและบุคลากร (ปัจจุบัน) สามารถทัก LINE เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล IT ได้ทันที

วันและเวลาทำการ (Working days):
จันทร์ – ศุกร์ (MON – FRI)
เวลา (Time) 08:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 น. (hrs)

วันหยุด (Day off): วันหยุดราชการ (Public Holidays)

A facilitator is someone that makes an action or process easy or easier.
“a true educator acts as a facilitator of learning”

Credit: icpcn (international children’s palliative care network)