SDGs 2023

 
 • Alterations of serum biochemical parameters and tyrosine phosphorylation in kidney and liver of chronic stress-induced rats

  Highlight งานวิจัยฉบับนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทางชีวเคมีในซีรั่มและไทโรซีน ฟอสโฟรีเลชั่นในไตและตับของหนูแรทที่เกิดจากความเครียดเรื้อรัง ผลงานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าความเครียดเรื้อรังส่งผลต่อการทำงานของไตและตับได้ ที่มาและความสำคัญ ความเครียดเรื้อรังอาจส่งผลต่อการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตับและไต การศึกษานี้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของชีวเคมีในซีรั่ม โครงสร้างทางเนื้อเยื่อวิทยา รวมถึงการแปลโปรตีนไทโรซีนฟอสโฟรีเลต (TyrPho) และโปรตีนฮีตช็อต 70 (Hsp-70) ในตับและเนื้อเยื่อไตของหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยความเครียดเรื้อรังติดต่อกัน 60 วัน (โดยการกักขังและบังคับว่ายน้ำ) หลังจากนั้น มีการเก็บตัวอย่างเลือด ตับ และไตจากหนู Sprague–Dawley ที่โตเต็มวัยในแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ทางชีวเคมีในซีรั่ม ได้แก่ คอร์ติโคสเตอโรน น้ำตาลในเลือด ยูเรียไนโตรเจน ครีเอตินิน […]

   
 •  
 • Accessory extensor pollicis longus from the extensor digitorum: a rare case report and review of the literature

  Highlight งานวิจัยนี้อธิบายถึงกล้ามเนื้อแปรผันที่พบได้ยาก กล้ามเนื้อนี้เกาะจากกล้ามเนื้อ extensor digitorum ไปยังเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อ extensor pollicis longus ที่มาและความสำคัญ โครงสร้างแปรผัน งานวิจัยนี้อธิบายถึงกล้ามเนื้อแปรผันที่พบได้ยาก กล้ามเนื้อนี้เกาะจากกล้ามเนื้อ extensor digitorum ไปยังเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อ extensor pollicis longus กล้ามเนื้อดังกล่าวยังไม่อยู่ในระบบการจัดหมวดหมู่โดย Turker และคณะที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และยังไม่มีการบัญญัติลงในตำรากายวิภาคศาสตร์ปัจจุบัน งานวิจัยฉบับนี้นำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อแปรผันในบริเวณด้านหลังของแขนท่อนล่างและมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแพทย์เมื่อต้องทำหัตการ Abstract Purpose Variations of the […]

   
 •  
 • A Novel Direct Pathway of Dural Venous Outflow from the Basilar Venous Plexus via the Diploic Space of the Clivus

  Highlight งานวิจัยฉบับนี้อธิบายถึงทางเดินใหม่ของการไหลของเลือดดำจาก dural venous sinus ไปยัง basilar venous plexus ผ่านทาง diploic space ของกระดูก clivus ซึ่งเป็นการค้นพบใหม่และยังไม่มีการอธิบายมาก่อนในตำรากายวิภาคศาสตร์ ที่มาและความสำคัญ ระบบหลอดเลือดดำไขสันหลังมีความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายของหลอดเลือดไร้วาล์วที่ไหลผ่านระบบหลอดเลือดดำในสมองและกระดูกสันหลัง เครือข่ายของหลอดเลือดดำในกะโหลกศีรษะประกอบด้วยหลอดเลือดดำ intracranial, dural venous sinus, หลอดเลือดดำ diploic และหลอดเลือดดำ emissary อย่างไรก็ตาม นอกจากระบบหลอดเลือดดำไขสันหลังจะก่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดำกลับเข้าหัวใจแล้ว ยังเป็นตัวช่วยปรับความดันภายในกะโหลกศีรษะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของท่าทาง […]

   
 •  
 • Morphometric analysis of dry atlas vertebrae in a northeastern Thai population and possible correlation with sex

  Highlight งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาสัณฐานของกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นแรกหรือ atlas และศึกษาผลของเพศต่อขนาดและสัณฐานของกระดูกชิ้นนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยฉบับนี้ใช้กระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นแรกจำนวนทั้งสิ้น 104 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยกระดูกจากผู้บริจาคร่างกายเพศชาย 54 ชิ้น และเพศหญิง 50 ชิ้น เพื่อวัดความยาวของ 12 พารามิเตอร์ (ระยะทาง a ถึง l) จากจุดสังเกตทางกายวิภาคจำนวน 23 จุด ผลการวิจัยพบว่า 8 จาก 12 พารามิเตอร์ มีความยาวที่มากกว่าในเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังนำความยาวของพารามิเตอร์เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกเพศ […]

   
 •  
 • Combination Vaccines of Fasciola gigantica Saposin-like Protein-2 and Leucine Aminopeptidase

   
 • Ethyl Acetate Extract of Halymenia durvillei Induced Apoptosis, Autophagy, and Cell Cycle Arrest in Colorectal Cancer Cells

   
 • Ethanolic extract of Halymenia durvillei induced G2/M arrest and altered the levels of cell cycle regulatory proteins of MDA-MB-231 triple-negative breast cancer cells

   
 • Holothurin A Inhibits RUNX1-Enhanced EMT in Metastasis Prostate Cancer via the Akt/JNK and P38 MAPK Signaling Pathway

   
 • Twenty Intracranial Skull Base Variations in the Same Specimen

   
 • Topographical study of scapular foramina and scapular nutrient foramina in dried skeletons