โครงการสร้างเสริมความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ โครงการความรู้กายวิภาคศาสตร์สู่สังคมและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ (Anatomy for All and Learning Experience Enhancement) ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความรู้เพื่อมนุษยชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในและนอกเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์นั้น เป็นองค์ความรู้มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดความรู้ของทุกแขนงของวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมในแง่การป้องกันและรักษาสุขภาพของตัวเอง การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสร่างกายอาจารย์จริงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อเลือกทางเดินวิชาชีพของตนเองในอนาคต และยังจะสามารถขยายผลไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนอีกด้วย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้ได้ ที่นี่