แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Graduate User Satisfaction
Rear view of graduates in caps and gowns