SDGs 2022

 
 • Avian Embryonic Culture: A Perspective of In Ovo to Ex Ovo and In Vitro Studies

  Highlight การศึกษาการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอภายนอกตัวแม่หรือนอกครรภ์มีข้อจำกัดหากศึกษาในเอ็มบริโอกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยการใช้เอ็มบริโอสัตว์ปีกเป็นตัวต้นแบบในการศึกษา การใช้เทคนิคทางชีววิทยาการเจริญ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอในเปลือกไข่ (in ovo)  และนอกเปลือกไข่ (ex ovo) นำมาใช้ศึกษาการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอสัตว์ปีกจนถึงระยะฟัก และสร้างเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพลูริโพเทนท์ (pluripotent stem cells, PSCs) ที่คัดแยกได้จากเอ็มบริโอระยะต้นไปจนถึงระยะฟักจากเปลือกไข่เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (in vitro) การผนวกองค์ความรู้จากการใช้เทคนิคดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดหนี่ยวนำ (induced pluripotent stem cells, iPSCs) ตลอดจนสร้างธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell banking) […]

   
 •  
 • Macrophages and Natural Killer Cells Characteristics in Variously Colored Endometriotic Lesions: A Cross-Sectional Analytic Study

  Macrophages and Natural Killer Cells Characteristics in Variously Colored Endometriotic Lesions: A Cross-Sectional Analytic Study

  Highlight เซลล์มาโครฟาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบ dynamic ในเยื่อบุโพรงมดลูก จากผลพบว่าพบเซลล์มาโครฟาจใน red lesion มากที่สุกเมื่อเปรียบเทียบกับ black และ white lesion แต่ในขณะที่จำนวนเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (NK) ใน lesion ทั้งสามแบบไม่แตกต่างกัน ที่มาและความสำคัญ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลุกเจริญผิดที่หรือ Endometriosis เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ โดยเซลล์ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งแบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ ในสตรีบางรายขณะมีประจำเดือนอาจจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกไหลย้อนกลับไปยังช่องท้องได้ ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้จะเกิดการย่อยสลายและหลั่งสารที่ดึงดูดให้แมคโครฟาจและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมากำจัดเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการที่แมคโครฟาจและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมานั้นได้หลั่ง cytokines บางอย่างออกมา ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์เยื่อบุช่องท้องและกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดฝอยบริเวณนั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนเซลล์แมคโครฟาจและเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (NK) […]

   
 •  
 • A Comparison of Shear Wave Elastography between Normal Myometrium, Uterine Fibroids, and Adenomyosis: A Cross-Sectional Study

  A Comparison of Shear Wave Elastography between Normal Myometrium, Uterine Fibroids, and Adenomyosis: A Cross-Sectional Study

  Highlight การใช้ Ultrasound elastography (UE) ถือเป็นเทคนิคใหม่ในการประเมินความยืดหยุ่นหรือความแข็งของเนื้อเยื่อที่สนใจ ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเร็วของคลื่นเฉือนในกล้ามเนื้อมดลูก (myometrium) ของมดลูกปกติ เนื้องอกในมดลูกแบบ uterine fibroid และ เนื้องอกในมดลูกแบบ adenomyosis รวมถึงประเมินความถูกต้องของการใช้ Ultrasound elastography ในการวินิจฉัยแยก adenomyosis ที่มาและความสำคัญ เนื้องอกมดลูกแบบ uterine fibroid และแบบ adenomyosis ถือเป็นปัญหาทางนรีเวชที่พบได้ทั่วไป แต่เนื่องจากทั้งสองภาวะทำให้เกิดอาการทางคลินิกที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ มดลูกผิดปกติ […]

   
 •  
 • In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

  In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

  Highlight สาร holothurin A สามารถลดการแสดงออกของโปรตีน PSA ทำให้ลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ โดยพบว่าสาร holothurin A จับกับ BF3 บนแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ได้อย่างมั่นคงการจำลองผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นบริเวณ BF3 น่าจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากต่อไป ที่มาและความสำคัญ Androgen receptor มีหน้าที่สำคัญอย่างนึงที่ช่วยทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเจริญเติบโต ทำให้รีเซพเตอร์ชนิดนี้ถูกพิจารณาในการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคนไข้ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเป็นระยะเวลานาน เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะพัฒนาตัวเองและต้านต่อการรักษาฮอร์โมนได้ เพราะเกิดการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งการจับของ ligand ต่อแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ เป็นที่น่าสนใจว่า binding function 3 […]

   
 •  
 • Greater Star Excursion Balance Test Performance in Thai Khon Masked Dancers Versus Nondancer

   
 • Establishment and Characterization of MUi027-A: A Novel Patient-Derived Cell Line of Polycystic Kidney Disease with PKD1 Mutation

   
 • Increased Sulfation in Gracilaria fisheri Sulfated Galactans Enhances Antioxidant and Antiurolithiatic Activities and Protects HK-2 Cell Death Induced by Sodium Oxalate

   
 • Hexadecanoic acid-enriched extract of Halymenia durvillei induces apoptotic and autophagic death of human triple-negative breast cancer cells by upregulating ER stress

   
 • Evaluation of Toxicity and Anti-Oxidation Activity of the Extracts from Halymenia durvillei

   
 • The prevalence of anconeus epitrochlearis muscle and Osborne’s ligament in cubital tunnel syndrome patients and healthy individuals: An anatomical study with meta-analysis