การปรากฎของกล้ามเนื้อ anconeuos epitrochlearis และเอ็นยึดกระดูก Osborne และความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค cubital tunnel syndrome

Highlight: การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์และ meta-analysis ชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของกล้ามเนื้อ anconeuos epitrochlearis สัมพันธ์กับการป้องกันการเกิดโรค cubital tunnel syndrome ขณะที่ยังไม่สามารถสรุปถึงความสัมพันธ์ของโรคดังกล่าวกับการปรากฏของเอ็นยึดกระดูก Osborne ซึ่งคงต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ที่มาและความสำคัญ

กล้ามเนื้อ anconeuos epitrochlearis และเอ็นยึดกระดูก Osborne เป็นความผันแปรทางกายวิภาคศาสตร์ที่พบได้ที่บริเวณร่องกระดูกด้านหลังข้อศอก ซึ่งในบางคน การมีอยู่ของโครงสร้างทั้งสองนี้สามารถนำไปสู่การกดทับเส้นประสาท ulnar ในกลุ่มอาการ cubital tunnel ได้ อย่างไรก็ตามยังมีข้อถกเถียงถึงความสัมพันธ์ของการปรากฎของโครงสร้างทั้งสองกับการเกิดกลุ่มอาการ cubital tunnel อยู่ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางคลินิกของโครงสร้างและกลุ่มอาการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การป้องกันและวินิจฉัยโรคที่แม่นยำต่อไป

Abstract

Background

Anconeus epitrochlaeris muscle and Osborne’s ligament are anatomical variants that are occasionally found at the cubital tunnel of the elbow. In certain individuals, these two structures may compress the ulnar nerve resulting in a cubital tunnel syndrome. Although these variants have been reported extensively, its prevalence is still unclear and its contribution to cubital tunnel syndrome is debatable. The aim of this study is to generate weighted frequency values of the anconeus epitrochlearis and Osborne’s ligament, as well as to identify any association of these two structures with gender, side, ethnicity and the development of cubital tunnel syndrome.

Methods

An anatomical study and a meta-analysis were performed to more accurately study the prevalence of anconeus epitrochlearis and Osborne’s ligament. A total of 40 original studies including the present study met the inclusion criteria for meta-analysis and 6 case reports for descriptive analysis.

Results

Crude pooled prevalence estimate of the anconeus epitrochlearis was significantly higher (p < 0.001) in healthy subjects (14.2%) than in subjects diagnosed with cubital tunnel syndrome (4.5%). No significant difference was found for gender, side or laterality. The anconeus epitrochlearis was significantly more common in Europeans populations (18.2%) when compared with North American (6.8%) (p = 0.012) and Asian populations (7.5%) (p < 0.001). Anconeus epitrochlearis had a tendency to be hypertrophied when associated with cubital tunnel syndrome. The definition of Osborne’s ligament is unclear, resulting in inconsistent reported prevalence across studies.

Conclusion

The present study provides a more accurate estimate of anconeus epitrochlearis across the populations. There was a negative correlation between the presence of anconeus epitrochlearis and the development cubital tunnel syndrome, supporting the idea that the muscle may be protective against cubital tunnel syndrome. Future studies are needed to give proper definition of Osborne’s ligament and accurately study its prevalence across populations.

KEYWORDS: Anconeus epitroclearis, Osborne’s ligament, Anatomical variations, Elbow, Meta-Analysis

Citation: Suwannakhan A, Chaiyamoon A, Yammine K, Yurasakpong L, Janta S, Limpanuparb T, Meemon K*. The prevalence of anconeus epitrochlearis muscle and Osborne’s ligament in cubital tunnel syndrome patients and healthy individuals: An anatomical study with meta-analysis. Surgeon. 2021; 19(6):e402-e411. https://doi.org/10.1016/j.surge.2020.12.006

RELATED SDGs:

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล, อาจารย์ ดร.อธิคุณ สุวรรณขันธ์
แหล่งทุนวิจัย: Royal Golden Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship, Innovative Research Grant, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)
Credit ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล, อาจารย์ ดร.อธิคุณ สุวรรณขันธ์

 

Tags: , , , ,