วัคซีนผสม saposin-like protein-2 และ leucine aminopeptidase ในการต้านโรคพยาธิใบไม้ตับ

Highlight

การศึกษาวัคซีนต้านโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้วัคซีนผสมของสองโปรตีนนี้ในหนูทดลองพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อพยาธิได้ถึงร้อยละ 80.7-81.4 และยังสามารถกระตุ้นการทำงานของแอนติบดี IgG1 และ IgG2a ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ตับถูกทำลายน้อยลง ดังนั้นจึงน่าสนใจในการพัฒนาการใช้วัคซีนผสมของโปรตีน SAP-2 และ LAP ในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิในสัตว์ใหญ่ต่อไป

ที่มาและความสำคัญ

โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิ Fasciola ซึ่งการรักษาโดยยาในปัจจุบันทำให้เกิดผลข้างเคียงและนำไปสู่การดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้น การรักษาโดยใช้วัคซีนจึงเป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ โดยเลือกศึกษาโดยใช้โปรตีน saposin-2 (SAP) และ leucine aminopeptidase (LAP) เป็นโปรตีนที่พบมากในทางเดินอาหารของพยาธิและมีความสำคัญในการดำรงชีพของพยาธิ

Abstract

Saposin-like protein-2 (SAP-2) and leucine aminopeptidase (LAP) are major proteins involved in the digestive process of Fasciola gigantica (Fg). Both SAP-2 and LAP are highly expressed in F. gigantica; therefore, they could be vaccine candidates for fasciolosis. The aims of this study are (1) to observe the tissue expression of F. gigantica SAP-2 (FgSAP-2) and F. gigantica LAP (FgLAP) in F. gigantica by indirect immunofluorescence technique under confocal microscopy and (2) to test the vaccine potentials of individual and combined recombinant (r) FgSAP-2 and rFgLAP against F. gigantica in Imprinting Control Region (ICR) mice (n = 10 per group). By indirect immunofluorescence-confocal microscopy, FgSAP-2 and FgLAP were localized in the caecal epithelium but at different sites: FgSAP-2 appeared in small granules that are distributed in the middle and lower parts of the cytoplasm of epithelial cells, while FgLAP appeared as a line or zone in the apical cytoplasm of caecal epithelial cells. For vaccine testing, the percent protection of combined rFgSAP-2 and rFgLAP vaccines against F. gigantica was at 80.7 to 81.4% when compared with aluminum hydroxide (alum) adjuvant and unimmunized controls, respectively. The levels of IgG1 and IgG2a in the sera were significantly increased in single and combine vaccinated groups compared with the control groups. Vaccinated mice showed reduced liver damage when compared with control groups. This study indicates that the combined rFgSAP-2 and rFgLAP vaccine had a higher vaccine potential than a single vaccine. These results support the further testing and application of this combined vaccine against F. gigantica infection in farmed livestock animals.

KEYWORDS: Fasciola gigantica, leucine aminopeptidase, saposin-like protein-2, tissue expression, vaccine potential

Citation: Changklungmoa N, Cheukamud W, Jaikua W, Meemon K, Sobhon P, Kueakhai P. Combination Vaccines of Fasciola gigantica Saposin-like Protein-2 and Leucine Aminopeptidase. Tropical Medicine and Infectious Disease. 2023; 8(7):334. https://doi.org/10.3390/tropicalmed8070334

RELATED SDGs:

SDG Goal หลัก ที่เกี่ยวข้อง

2. ZERO HUNGER

Goal 2: Zero hunger

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ภาพถ่าย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

 

Tags: , , , ,