SDGs 2. ZERO HUNGER

 
 • Depolymerized Fractions of Sulfated Galactans Extracted from Gracilaria fisheri and Their Antibacterial Activity against Vibrio parahaemolyticus and Vibrio harveyi

  Highlight การปรับโครงสร้างสารสกัดซัลเฟต กาแลคแตนจากสาหร่ายผมนางมีผลเพิ่มฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งชนิดVibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi ที่มาและความสำคัญ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบผลผลิตต่ำจากการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคVibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi  งานวิจัยก่อนหน้าพบสารซัลเฟตโพลิแซคคาไรด์ธรรมชาติที่สกัดจากสาหร่ายผมนางมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มโพลิแซคคาไรด์มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างทางเคมี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างสารซัลเฟตกาแลคแตนสกัดธรรมชาติจากสาหร่ายผมนางโดยการย่อยให้มีขนาดเล็กลง ศึกษาโครงสร้างและทดสอบการเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งการเจริญและฆ่าแบคทีเรียของสารที่ได้จากการปรับโครงสร้างเปรียบเทียบกับสารสกัดธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้สารสกัดจากสาหร่ายผมนางผสมเป็นสูตรอาหารกุ้งต่อไป Abstract Various seaweed sulfated polysaccharides have been explored for antimicrobial […]

   
 •  
 • Infectivity and virulence of the infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus produced from Drosophila melanogaster cell using Penaeus merguiensis as an infection model

  Highlight นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองการแบ่งตัวและการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ในระบบเพาะเลี้ยงกับเซลล์แมลง ซึ่งมีข้อดีในการเพิ่มจำนวนไวรัสได้จำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้นำระบบเพาะเลี้ยงดังกล่าวมาใช้ในการผลิตและเพิ่มจำนวนไวรัส MrNV ในเซลล์แมลง S2 โดยการจำลองการติดเชื้อเข้าไปในเซลล์ S2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีอนุภาคไวรัส MrNV ที่ถูกปลดปล่อยออกมา แล้วนำเชื้อดังกล่าวมาทดสอบการติดเชื้อในเซลล์ S2 ใหม่อีกรอบ เพื่อทดสอบความสามารถของไวรัสในการติดเชื้อซ้ำ พบว่ามีการปรากฏของไวรัสใหม่ในเซลล์ S2 และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เช่นเดียวกับไวรัสในธรรมชาติ นอกจากนี้ หากมีการฉีดเชื้อเข้าไปในกุ้งแชบ๊วย (P. merguiensis) จะก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้อขาวภายใน 24 ชั่วโมง และเกิดการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดในช่วง […]

   
 •  
 • Viral Capsid Change upon Encapsulation of Double-Stranded DNA into an Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus-like Particle

  Highlight ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการบรรจุสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอสายคู่ (ขนาด 3.9 กิโลเบส) เข้าไปในบรรจุภัณฑ์นาโน (VLP) ที่พัฒนามาจากไวรัสกุ้ง IHHNV และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผิวไวรัสที่บรรจุและไม่บรรจุดีเอ็นเอ ผู้วิจัยพบว่า IHHNV-VLP สามารถบรรจุดีเอ็นเอขนาดใหญ่ได้ประมาณ 30-40% โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกหุ้มไวรัสอย่างมาก โดยมีเปลือกผิวด้านในหนาขึ้นมากถึง 1.5 เท่า ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปลือกหุ้มภายในและสารดีเอ็นเอที่ถูกบรรจุทำให้เกิดปุ่มนูนจำนวนมากบริเวณผิวชั้นใน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกหุ้มภายนอก จะสังเกตเห็นการบิดตัวของอนุภาคแท่งโดยรอบแบบทวนเข็มนาฬิกาบริเวณ 5-fold (ที่มีลักษณะคล้ายยอดภูเขา) ก่อให้เกิดการเปิดกว้างของปล่องที่หลายยอดภูเขา ซึ่งเชื่อว่ามีผลต่อการนำเข้า หรือส่งออกสารพันธุกรรมของไวรัสในขณะที่มีการจำลองตัวเองขึ้นใหม่ อย่างไรก็ดี กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเหมือนกับการจำลองตัวเองของไวรัสที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือไม่ยังต้องได้รับการศึกษาต่อไป แต่การบรรจุดีเอ็นเอที่มีขนาดใหญ่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์นาโน IHHNV-VLP […]

   
 •  
 • Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus-like particle (IHHNV-VLP) induces peroxiredoxin expression and activity in Fenneropenaeus merguiensis

  Highlight อนุภาคเสมือนไวรัส (Virus-like particle, VLP) เป็นอนุภาคที่ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากไม่มีจีโนมไวรัส และประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยโปรตีนในรูปแบบซ้ำ ๆ ที่มีการเรียงตัวหนาแน่นจนกลายเป็นเปลือกหุ้มไวรัสที่มีคุณสมบัติดีเด่นในด้านกายภาพ และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาชนิดของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดอนุภาคเสมือนไวรัส IHHNV ด้วยกรรมวิธี next generation sequencing จากเนื้อเยื่อเหงือก (gill) ของกุ้งแชบ๊วย (F. merguiensis) ผลการทดลองพบว่า มียูนิยีน (Unigene) ที่เพิ่มมากขึ้นจำนวน 326 ตัวในกุ้งที่ฉีดด้วย IHHNV-VLP และยีนที่เด่นที่สุดในตระกูลแอนตี้อ๊อกซิเดชั่นคือยีน […]

   
 •  
 • Shrimp thrombospondin (TSP): presence of O-β1,4 N-acetylglucosamine polymers and its function in TSP chain association in egg extracellular matrix

   
 • Dissecting the localization of Tilapia tilapinevirus in the brain of the experimentally infected Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)

   
 • Mannose glycoconjugates on the surface of A23187-activated sperm in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii are crucial for the binding process with the egg vitelline envelop

   
 • Macrobrachium rosenbergii nodavirus virus-like particles attach to fucosylated glycans in the gills of the giant freshwater prawn

   
 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft cadaver) วันที่ 24 มีนาคม 2563