SDGs 13. CLIMATE ACTION

 
  • A reverse form of Linburg–Comstock variation with comments on its etiology and demonstration of interactive 3D portable document format

    A reverse form of Linburg–Comstock variation with comments on its etiology and demonstration of interactive 3D portable document format

    Highlight: งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีสามมิติเพื่อรายงานโครงสร้างผันแปรโครงสร้างหนึ่ง (a reverse form of Linburg–Comstock variation) ซึ่งผู้อ่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างนี้ได้โดยตรง การรายงานผลงานวิจัยแบบใหม่นี้อาจเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการนำเสนอข้อมูลทางกายวิภาคในอนาคต ที่มาและความสำคัญ  ปัจจุบันการสแกนภาพแบบสามมิติ เป็นเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีการสแกนภาพสามมิติมาใช้จัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ และพบว่าส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาและระบุตำแหน่งของโครงสร้างต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนแล้วยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนร่างอาจารย์ใหญ่หรือไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ได้ในช่วงสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีสแกนภาพสามมิติมาใช้ในเชิงวิจัยยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำภาพสแกนสามมมิติมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ ยังไม่เคยพบว่ามีการนำมาใช้ ซึ่งปกติงานวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์จะใช้การนำเสนอ รายงานผล แบบรูปภาพสองมิติ (2D) […]

     
  •