RELATED SDGs:

Main SDGs: 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

Other SDGs: 4. QUALITY EDUCATION

Goal 4: Quality education

เมื่อวันที่ 26-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมโครงการฝึกหัตถการผ่าตัดในด้าน สมอง อวัยวะช่องท้องอุบัติเหตุ ศัลยกรรมตกแต่ง ผ่าตัดช่องท้องโดยผ่านการใช้กล้อง และการใช้หุ่นยนต์ และการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำหัตถการทางการแพทย์ ให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้มีความชำนาญก่อนนำไปทำหัตถการกับผู้ป่วย การใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงที่มีความนิ่มเท่าคนปกติ (soft cadaver) ที่เตรียมโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงมีความจำเป็นให้การฝึกหัตถการที่เน้นความชำนาญเฉพาะด้านดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะได้รับการฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลและแนะนำ จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป

ที่มาและความสำคัญ

โครงการ Soft cadaver Workshop เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือสถาบันการแพทย์อื่นๆ จัดทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำหัตถการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การฝึกผ่าตัด ให้กับ นศพ.ชั้นคลินิก (ปี5-ปี6) แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ฝึกทำหัตถการก่อนนำไปรักษาคนไข้จริงๆ โดยได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงมีการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงแบบนิ่ม (Soft Cadaver) เพื่อให้เพียงพอและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมผ่าตัดเสมือนจริงแก่แพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (ปี5-ปี6) แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ฝึกทำหัตถการทางการแพทย์ ก่อนนำไปรักษาคนไข้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาศัลย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถานที่จัดกิจกรรม:

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ AN1-301

กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:

นักศึกษาแพทย์ แพทย์ อาจารย์แพทย์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

ประมาณ 100 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

แพทย์สามารถทำหัตถการและการผ่าตัดใน Soft Cadaver เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้

ตัวชี้วัด:

แบบประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ

วันที่จัดกิจกรรม:

26 – 31 ตุลาคม 2562

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากกี่ประเทศ:

ภายในประเทศ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ผู้ให้ข้อมูล: น.ส.สิรินาถ ตันกร๊วด
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
Webmaster: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , , , , ,